Meny
Meny

RFSU SÖKER KONSULT - för att processleda Framtidens RFSU

Stockholm Förbundskansli Stockholm Ansök senast: 2019-06-09

RFSU är en idéburen ideell förening som verkar i Sverige och i världen. Just nu har RFSU 17 lokalföreningar och runt 3 400 medlemmar samt ett 40-tal organisationer vilka vi samverkar med runt om i världen. Verksamheten finansieras genom bidrag från stat och kommuner och genom intäkter från RFSU AB. RFSU utgår från övertygelsen om sexualitetens centrala roll för individ och samhälle och verkar för en kunskapsbaserad syn på sexualitet och relationer. RFSU har ett rättighetsperspektiv på sexualiteten och för oss är alla människors lika värde en självklarhet.

BAKGRUND

RFSU vill vara relevant för många när vi fyller 100 år 2033. Därför har RFSU:s kongress beslutat att vi ska ägna de kommande 2 åren till att samtala och lyssna på varandra och andra, om framtidens RFSU. Tillsammans ska vi formulera vad RFSU vill uppnå i världen och i Sverige.  

Första steget i detta arbete har varit att analysera samhällstrender som kan komma att påverka RFSU och den framtida inriktningen. För nästa steg söker vi nu en konsult som kan skapa en engagerande och inspirerande process, som skapar mötesplatser för dialog mellan en mångfald av röster och perspektiv.

En utgångspunkt för processen är att vi vill bygga vidare på RFSU:s många styrkor. En annan viktig prioritering är att process såväl som resultatet ska bidra till ett stärkt inkluderings- och mångfaldsperspektiv hos RFSU:s organisation och verksamhet. En tredje aspekt är att vi ser att det finns en stor potential i att öka samarbetet och samordningen mellan RFSU:s olika uppdrag och delar, dvs mellan RFSU:s medlemmar, förtroendevalda, medlemsföreningar, anställda på kansli-föreningar, förbundskansli/klinik, RFSU AB och samarbetspartners. Det ska särskilt tas i beaktning i uppdraget.

MÅLSÄTTNING

 • en gemensamt ägd bild av RFSU:s vision, mission, förändringsteori och strategier.
 • en samsyn inom organisationen om vad RFSU ska uppnå de kommande 10 åren i Sverige och världen (från 2022.)
 • en förståelse och beredskap hos RFSU:s olika delar, och hur de ska bidra till att nå målen.   
 • ökad kunskap och verktyg att öka mångfalden/jämlikheten i organisationen.

UPPDRAG

Att processleda dialogen om Framtidens RFSU genom att:

 • utgå från RFSU:s styrkor och bygga vidare på dem.
 • utgå och använda den analys av samhällstrender som tagits fram.
 • inkluderande och mångfaldsperspektiv ska prioriteras.
 • bidra till formulering av RFSU:s gemensamma vision, mission, förändringsteori och strategier.
 • bidra till formulering av RFSU:s långsiktiga målsättningar.

PRINCIPER FÖR PROCESSEN

 • Delaktighet. RFSU:s alla delar ska ges goda förutsättningar för ett meningsfullt deltagande. Externa röster ska ges utrymme och inkluderas.  
 • Tillgänglighet. Processens olika steg ska tillgängliggöras löpande.
 • Mod. Processen ska utformas så att den skapar rum för utmanande och inspirerande samtal.

METODER

 • Konsulten presenterar val av metod och tillvägagångssätt för att uppnå målsättningar och leverera uppdraget enligt principerna definierade ovan. Detta kommer vara en av de viktigare urvalskriterierna.

TID

Uppdraget sträcker sig från augusti 2019 till juni 2021. Uppskattat antal dagar för uppdraget under 2019 är 20 dagar, under 2020 30 dagar och under 2021 10 dagar.

 • Augusti 2019 till september 2020 konsultation inom organisationen och utkast klart som formulerar RFSU:s gemensamma vision, mission, förändringsteori och strategier, och långsiktiga målsättningar
 • Oktober till december 2020 beredning av utkastet av förbundsstyrelse.
 • Januari till maj 2021 konsultation och beredning av lokalföreningar och medlemsföreningar.
 • Maj-juni 2021 beslut av kongress.
 • Juni-september 2021 bereder och beslutar förbundsstyrelse.
 • September 2021-dec 2021 bereder och beslut verksamhetsplan 2022.

KVALIFIKATIONER

Gedigen och dokumenterad kunskap och erfarenhet av:

 • att leda processer och interaktiva möten som inkluderar större antal människor i olika kapaciteter och kontexter
 • utveckling av förändringsteori och strategisk planering för idéburen organisation med nationell och internationell verksamhet
 • strategisk planering utifrån ett rättighetsperspektiv med intersektionell perspektiv meriterande liksom SRHR-kunskaper
 • kreativa och delaktiga metoder
 • pedagogisk och kommunikativa färdigheter
 • arbeta obehindrat på svenska och engelska, tal och skrift
 • internationellt utvecklingsarbete, är meriterande

ANBUD

Anbud med genomarbetat och detaljerat förslag på metodval och utformning av uppdraget, tidsåtgång, pris per timme och totalt, CV med referenser och kontaktuppgifter skickas till konsult@rfsu.se senast den 9 juni 2019. För frågor kontakta annika.malmborg@rfsu.se 

Observera att inga uppgifter ska registreras via intresseanmälan. Anbud tas enbart emot via konsult@rfsu.se